Vääna Mõisakooli hoolekogu

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

Vääna Mõisakooli 2018/2019 õppeaasta hoolekogu liikmed:

 • Julika Leppik - hoolekogu esinaine, lapsevanem julika.leppik@gmail.com tel 5220206
 • Signe Krull - hoolekogu aseesinaine, lapsevanem
 • Piret Meltsas - protokollija, lasteaia õppenõukogu esindaja
 • Jaanus Härms - volikogu esindaja
 • Jane Tähka - kooli õppenõukogu esindaja
 • Anne Änilane - kooli õpetajate esindaja
 • Kersti Ojasu - lapsevanem
 • Kristi Reisenbuk - lapsevanem
 • Raimo Välk - lapsevanem
 • Signe Krull – lapsevanem
 • Siiri Vihalem - lapsevanem
 • Tauno Maasik - SA Vääna Mõisakool, toetava organisatsiooni esindaja

 

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord

VMK hoolekogu põhimäärus

VMK hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2013/2014 õppeaasta tegevusaruanne.