Tunniplaan

        Stuudium

        Menüü

        Koolibuss

        Koolivorm

 

                                                                                  

 

Erasmus

EEA Grants

« Tagasi

ERASMUS+ projekt "Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös"

Projekti "Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös" eesmärgid tulenevad Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ning Vääna Mõisakooli arengukava 2018-2021 arenguvaldkondadest, kus rõhuasetus on suunatud muutunud õpikäsitusele, mille mõõdikuteks on metoodika, õpetajate professionaalne tase, õpetajate koostöö, rollijaotus õppeprotsessis ja õppekorraldus. Kokku osaleb rahvusvahelise õpirände projektis 9 koolitöötajat (7 õpetajat ja 2 juhtkonnaliiget).

Projekti eesmärkideks on:

1. Õpetajatel ja juhtkonnal on kaasaegsed kompetentsid, kuidas parimal moel rakendada MÕK toetavaid projektõppe põhimõtteid õppetöö läbiviimisel. Eesmärgi saavutamist toetab meeskondlik õppeprotsessi planeerimine, kus arvestame õpilaste võimekusega (andekate projektõpe) õppe- ja kasvatustöös, kuidas läbi viia ainetunde, kasutades motiveerivaid õpimeetodeid ja kuidas planeerida töökorraldust terve koolipäeva vältel.

2. Toimib õpilaste loomingulisuse avaldumine, kus uuenduslike õpimeetoditega jõuab õpetatav materjal iga õpilaseni. Eesmärgi saavutamist toetab VMK püüdlus, et õpilastest kasvaksid terviklikud täiskasvanud, kes on kogenud koostööst tulenevaid eduelamusi, on positiivse minapildiga, omavad huvisid, on teadlikud oma tugevustest ning oskavad neid rakendada. MÕK rakendamine projektõppe vormis on oluliseks vahendiks eesmärgi saavutamisel.

3. VMK õppekorralduses on loodud toimivad süsteemid, mis võimaldavad erinevate valdkondade õpetajatel osaleda igapäevaselt õppe- ja kasvatustööd korraldavas meeskonnatöös. Süsteemse lähenemise rakendamise tulemuseks on õpetajate järjepidev ühine tegutsemine/õppimine (sh kogemuste, materjalide jm jagamine, projektõppe vaatlused ning analüütiline tagasisidestamine).

Projektis on rõhuasetus praktilistel tegevustel ja õpimeetoditel, mida saame igapäevases koolielus kasutada ning seda arvestati ka koolituste valikul. Lähtuvalt õpetajate vahelise koostöö parendamise eesmärgi saavutamiseks on oluline, et rahvusvahelises õpirändes saaksid osaleda paljud VMK õpetajad.

Rahvusvahelises õpirändes osaleja omandab järgmised pädevused:

1. vastutab ning langetab teadlikke otsuseid MÕK rakendamisel VMK õppekava muudatuste elluviimise protsessis (hinnatakse õppekava uuenduste elluviimisel);

2. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, analüüsides enda ja kolleegide panust õpirände koolituseesmärkide saavutamiseks ning jätkab omandatud pädevuste süvendatud arendamist (hinnatakse arenguvestlusel);

3. valmistab ette ning planeerib koostöös projektimeeskonnaga MÕK rakendamist toetava projektõppe teemakavandid, nende tegevuse, ajaressursi ning õpiväljundid, arvestades erinevate õpilaste võimekusega (hinnatakse õppekava uuenduste elluviimisel);

4. suunab projektõppe kulgemist, hindamist ning lõpetamist, arvestades projektis osalevate õpilaste panust, võimekust ning õpiväljundite saavutamist (hinnatakse projektõppes osalenute tagasiside põhjal);

5. suunab õppeprotsessi koolis viisil, mis arvestaks MÕK arendamise põhimõtetega (hinnatakse kolleegide tagasiside põhjal);

6. rakendab innovaatilisi õpimeetodeid õppetöös, eesmärgiga toetada õpilase arengut, tagades sellega õpimotivatsiooni suurenemise ning õpitulemuste paranemise (hinnatakse lastevanemate rahulolu ja õpitulemuste positiivse muutuse põhjal).

Projekti eesmärgid saame lugeda saavutatuks, kui õpetajate koostöö tulemusena toimib meeskondlik uuenduste elluviimine õppeprotsessi korraldamisel, konsensuslik toetus arengukavast tulenevatele arendustegevustele ning õpilaste õpimotivatsiooni tõus ja rahulolu õppetööga nii sisulisest kui korralduslikust aspektist. Koolitustel omandatud pädevuste ja kogemuste lõimimine õppeprotsessi võimaldab suurendada õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust VMK õppekava õpiväljundite saavutamiseks.

Projekti läbimisel kujuneb VMK elukestva õppe printsiipi järgiva haridusasutusena eeskujuks ja edulooks Harku vallas. Projekti käigus omandatud kogemused, loodud õpivara ja rahvusvahelise kogemuse tulemusena loodud partnersuhted rikastavad igapäevaselt kooli õppe- ja kasvatustööd ning tõstavad selle kvaliteeti. VMK-l on välja kujunenud MÕK toetav ning meeskondlikku koostööd väärtustav arenguplaan, mida jagatakse haridusmeedia vahendusel nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Projekti jätkusuutlikkust mõõdame ja hindame omandatud õppemeetodite ja väärtushinnangute rakendamise kaudu. KA1 projektis osalemise tulemusena kinnistame õppiva organisatsiooni atmosfääri oma koolis ja kodukandis. 

Projekti kogumaksumus on 23 290 eurot.