Vääna Mõisakooli hoolekogu

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

Vääna Mõisakooli 2019/2020 õppeaasta hoolekogu liikmed:

 • Julika Leppik - hoolekogu esinaine, lapsevanem julika.leppik@gmail.com tel 5220206
 • Kadri Karja - lapsevanemate esindaja
 • Moonika Tanila - lasteaia õppenõukogu esindaja
 • Jaanus Härms - pidaja esindaja
 • Riin Liht - lapsevanemate esindaja
 • Anne Änilane - kooli õpetajate esindaja
 • Andres Voolar - lapsevanemate esindaja
 • Rait Kondor - lapsevanemate esindaja
 • Mait Iljas - lapsevanemate esindaja
 • Peeter Lind - lapsevanemate esindaja
 • Meeli Poola - SA Vääna Mõisakool, toetava organisatsiooni esindaja

Hakru Vallavalitsuse korralduse nr 620 muutmine 27.10.2020 

Harku Vallavalitsuse korraldus 26.11.19 nr 620

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord

VMK hoolekogu põhimäärus

VMK hoolekogu 2018/2019 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2017/2018 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2016/2017 õppeaasta tegevusaruanne

VMK hoolekogu 2015/2016 õppeaasta tegevusaruanne