Vääna Mõisakooli hoolekogu

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

 

Vääna Mõisakooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2016/2017:

  • Jaanus Härms - volikogu esindaja
  • Jane Tähka - õpetajate esindaja
  • Kersti Ojasu - lapsevanem
  • Kristi Reisenbuk - lapsevanem
  • Piret Meltsas - lasteaia esindaja
  • Raimo Välk - lapsevanem
  • Signe Krull – lapsevanem
  • Sigrid Selgis Bötker - lapsevanem
  • Sulo Mannine - lapsevanem
  • Tauno Maasik - lapsevanem

 

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord

Vääna Mõisakooli hoolekogu põhimääruse leiad siit.

Vääna Mõisakooli hoolekogu õppeaasta 2013/2014 tegevusaruanne.