Koostöö, õuesõpe ja nutiseadmete oskuslik kasutamine

 

Vääna mõis - hariduse kodu läbi sajandite

Vääna Mõisakool tegutseb 1855 aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisa territooriumil. Oleme ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev, samas pidevas arengus ja uusi lahendusi otsiv alus- ja põhiharidust (lasteaed ja 1.-6.klass) ning mitmekülgset huvitegevust pakkuv sõbraliku keskkonnaga kool.  2017/2018 õa õpib koolis 95 õpilast ning lasteaias käib 28 last. Kokku töötab meie asutuses 31 töötajat, kellest 16 on õpetajad. 

Väärtustame kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära, pakkudes mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavaid metoodikaid alates lõimitud õppest kuni üldist silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. Meie eripäraks on projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele - alates silmapaistvalt andekatest kuni klassi- ja huvipõhiste teemaprojektideni välja, tagades seeläbi võimaluse säilitada ja luua õpimotivatsiooni, mis omakorda viib laste ja õpilaste eduelamuseni ning soovini olla kaasatud oma haridustee kujunemisesse. 

Oleme võtnud oma südameasjaks paigaldada toekas nurgakivi meie laste ja õpilaste haridustee edasiseks rajamiseks.  Individuaalne lähenemine, mitmekülgne õpe ning vaimsust ja silmaringi arendav kultuur oli, on ja jääb Vääna Mõisakooli tegutsemise kandvaks alustalaks.  

Kooli põhiväärtused on

  • ARENG – tähtsustame iga isiksuse igakülgset arengut;
  • KOOSTÖÖ – põhineb vastastikusel austusel ja lugupidamisel;
  • SÕBRALIKKUS – märka head endas ja teistes ning tunnusta seda.
Peame oluliseks, et õpilased on omavahelistes suhetes toetavad ja sõbralikud. Teeme omaltpoolt kõik, et õpetajad ja õpilased austaksid ja mõistaksid üksteist. Meie õpetajad on kolleegide suhtes avatud erialaste heade praktikate edasiandmisel, mis väljendub lisaks õppe- ja kasvatustöö tulemustele ka kooli ja kodu koostöös, tuginedes usaldusele, sallivusele ja kõigi osapoolte panuse väärtustamisele.
 
Vääna Mõisakooli prioriteetideks  on koostöö, õuesõpe ja nutiseadmete oskuslik kasutamine. Peame oluliseks suhtlemist kõikide osapoolte vahel ja tugeva kogukonnatunde loomist.
 

Lähtume ka juhtlausest MÄRKA, HOOLI ja HOIA!   

Koostöös kooli töötajate, perekondade ja tugispetsialistidega püüame märgata õpilaste erisusi ja arvestada sellega õppe- ja kasvatustöös.