Koostöö, õuesõpe ja nutiseadmete oskuslik kasutamine

 

Vääna mõis on Vääna Mõisakooli kodu

Vääna Mõisakool on pidevalt arenev, ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev sõbraliku keskkonnaga kodulähedane Harku valla kool. Õppimise kallakuga kool (1.-6. klass) panustab väärtuskasvatusele tugineva  lõimitud õppekava rakendamisesse, kus tasakaalustatult väärtustatakse haridust, kasvatust ja huvitegevust.

Et võimaldada laste terviklikku arengut, pakume õpilastele vaimset, füüsilist ja sotsiaalset väljundit. Peame oluliseks õuesõppe toimumist ning laste liikumisvajaduse rahuldamiseks koolipäeva jooksul toimuvad tantsuvahetunnid. Laste vaba aja kvaliteetseks sisustamiseks pakume tundidevälisel ajal mitmekülgset valikut huviringe.

Kooli põhiväärtused on:

* ARENG – tähtsustame iga isiksuse igakülgset arengut;

* KOOSTÖÖ – põhineb vastastikusel austusel ja lugupidamisel;

* SÕBRALIKKUS – märka head endas ja teistes ning tunnusta seda.

Õpilased on omavahelistes suhetes toetavad ja sõbralikud.
Õpetajad ja õpilased austavad ja mõistavad üksteist.
Õpetajad on kolleegide suhtes avatud erialaste heade praktikate edasiandmisel.
Kooli ja kodu koostöö tugineb usaldusele, sallivusele, osapoolte panuse väärtustamisele.
 
Vääna Mõisakooli prioriteetideks  on koostöö, õuesõpe ja nutiseadmete oskuslik kasutamine. Peame oluliseks suhtlemist kõikide osapoolte vahel ja tugeva kogukonnatunde loomist.
 

Lähtume ka juhtlausest MÄRKA, HOOLI ja HOIA!   

Koostöös kooli töötajate, perekondade ja tugispetsialistidega püüame märgata õpilaste erisusi ja arvestada sellega õppe- ja kasvatustöös.