Kehtestatud 03.03.2015 DKK nr 1-1/3

Muudetud 12.04.2017 DKK nr 1-1/5

Muudetud 11.11.2020 DKK nr 1-1/18

Muudetud 10.05.2021 DKK 1-1/2

 

1. Üldsätted
1.1. Vääna Mõisakooli (edaspidi: VMK) kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 68 lg 1 alusel.
1.2. VMK kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
1.3. Kooli kodukord on õpilastele täitmiseks kohustuslik. Kodukorrast kinnipidamine tagab töörahu, õpilaste turvalisuse ning vara kaitstuse.
1.4. VMK kodukord on kättesaadav kooli kodulehel.
1.5. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli  hoolekogule.
 
2. Viisakusreeglid
2.1. VMK õpilane käitub viisakalt, abivalmilt ja lugupidavalt nii kaasõpilaste, õpetajate kui ka teiste koolis viibivate täiskasvanute suhtes.
2.2. VMK õpilane ei kiusa ega vägivallatse, on sõbralik ja meeldiv teiste vastu.
2.3. Õpilane tervitab VMK töötajat esimesena ja pöördub „Teie"-vormis nende poole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
2.4. VMK õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli, Harku valda ja Eesti Vabariiki.
2.5. Õpilase esindajad käituvad viisakalt ja on heaks eeskujuks lastele (sh liiklemine ja parkimine kooli territooriumil).
 
3. Koolivorm ja korrektne rõivastus
3.1. VMK õpilase riietus on puhas, terve ja õppetööks sobiv.
3.2. Igapäevaselt kannab õpilane VMK särki.
3.3. Siseruumides kannab õpilane vahetusjalatseid. Lapsevanem ja külastaja kannab koolimajas vahetusjalatseid või kilesusse, mis on saadaval kooli garderoobis. 
3.4. Spordirõivaid ja –jalanõusid kantakse ainult kehalise kasvatuse tundides. Rütmikatunnis on jalas võimlemissussid.
3.5. Pidulikel üritustel ja kooli esindades riietub õpilane vastavalt ürituse eesmärgile ja etiketile. Vääna Mõisakoolis on pidulikuks riietuseks valge pluus ja tume seelik / püksid, lisaks koolivormi kampsunid, džemprid ja vestid.
3.6. Õpilane ei kasuta silmatorkavaid ehteid ja dekoratiivkosmeetikavahendeid (juuksevärvid, küünelakid, meikimisvahendid).
 
4. Õppetöö korraldus
4.1. VMK õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli kodulehel    (www.vaanakool.edu.ee).
4.2. Õppetöö toimub viiel päeval nädalas. Üleminekul distantsõppele (sh viirusepuhangu korral) lähtutakse „Distantsõppe korraldusest" (kehtestatud 10.11.2020 a. DKK 1-1/15) ning „Vääna Mõisakooli meetmed Covid 19 viiruse vältimiseks ning kriisiolukorras tegutsemiseks" (kehtestatud 26.08.2020 a. DKK nr 1-1/6)
4.3. Koolimajja pääseb õpilane elektroonilise õpilaspiletiga alates kella 07.40. Koolimaja suletakse kell 16.00.
4.4. Õppetunnid algavad kell 8.30.
4.5. Õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust. Kooli jõudnud paigutab üleriided ning välisjalanõud garderoobi.
4.6. Õppetööd ei toimu, kui klassiruumi õhutemperatuur on vähem kui 19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18ºC. Õppetunnid võib 1. – 6. klassis ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur (tuule-külma indeks) on miinus 20ºC ja madalam.
4.7. Kehalise kasvatuse tunde võib 1.-6. klassi õpilastele läbi viia õues, tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC ja mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
4.8. Kõik VMK õpilased saavad õppeaasta alguses koolilt kingituseks õpilaspäeviku, mida õpilane on kohustatud kaasas kandma igal õppepäeval. Päevik on üheks kodu ja kooli vaheliseks infodokumendiks ning päeviku täitmine on kohustuslik. Päeviku kaotamisel või hävimisel on võimalik soetada uus päevik.
4.9. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem. Vajadusel kaasatakse tugispetsialiste või aineõpetajaid.
 
5. Õppetundide korraldus
5.1. Õppe-ja kasvatustegevuse põhivormiks on õppetund.
5.2. Õppetunnid toimuvad koolis või õppekäikudena väljaspool kooli vastavalt VMK õppekavale, päevakavale ja kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õppetund võib olla ka loeng, matk, õppepäevad, projektipäevad, individuaaltunnid, juhendatud iseseisev töö, distantsõpe, veebitund vms.
5.3. Õppetunni pikkus on 45 minutit, vahetund 10 minutit ja söögivahetund 20 minutit.
5.4. Tunni algusest annab märku koolikell. Kella helisedes lähevad õpilased viivitamatult ja vaikselt klassi, asetavad lauale kõik tunnis vajaminevad õppevahendid.
5.5. Kui õpilasel on jäänud mõjuval põhjusel kodune töö tegemata või mõni õppevahend on koju ununenud, siis vabandab õpilane kohe tunni alguses.
5.6. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu ning õpilaspäevikus, erakorraliselt ka telefoni teel.
5.7. Tundide lõppedes õpilased lahkuvad koolist. Koolitundide välisel ajal viibivad õpilased koolis vaid pikapäevarühmas, konsultatsioonides, huviringides, kooli üritustel, klassi üritustel.
5.8. Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordirõivaid (st T-särk, dressid ning spordijalanõud).
5.9. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise korra sätestab Vääna Mõisakooli hindamise juhend, mis on kättesaadav kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassiõpetajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.
 
6. Koolist puudumine ja hilinemine
6.1. Õppetööst osavõtt on õpilasele kohustuslik (PGS § 9 lõige 1).
6.2. Õpilane ei hiline õppetundi. Hilinemise põhjused teatatakse klassijuhatajale või aineõpetajale.
6.3. Koolist võib puuda ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvaks põhjuseks loetakse:
6.3.1. õpilase haigestumist või temale tervisehoiuteenuse osutamist;
6.3.2. läbimatu koolitee, halvad ilmastikutingimused;
6.3.3. perekondlikud põhjused;
6.3.4. kooli esindamine konkurssidel, võistlustel, olümpiaadidel, spordivõistlustel jne.
6.4. Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.
6.5. Õpilase puudumisest on lapsevanem kohustatud teavitama klassijuhatajat puudumise esimese õppepäeva lõunaks koos põhjendusega.
6.6. Kui lapsevanem ei ole kooli lapse esimesel puudumise päeval teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse väljaselgitamiseks. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval õpilase puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt kolmandal päeval sellest kohaliku omavalitsuse spetsialisti.
6.7. Enne tundide lõppu võib õpilane koolist lahkuda vaid lapsevanema nõusolekul ning klassijuhataja või aineõpetaja loal.
6.8. Tundidest puudumisel omandatakse läbivõetud materjal iseseisvalt ja täidetakse tähtajalised tööd.
6.9. Õpilase teadaoleva pikemaajalise puudumise eel esitab lapsevanem vastavasisulise kirjaliku avalduse (Lisa 1) kooli õppejuhile, milles on märgitud puudumise põhjus; klassijuhataja ja aineõpetajate nõusolekud ning aineõpetajate juhised iseseisvaks õppetööks.
6.10. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on lapsevanema või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega. (vt. punkt 6.3 ja 6.9)
 
7. Kooli vara
7.1. Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. Loetletud õppevahendid on kooli vara ja neid tuleb ka vastavalt kasutada. Samuti on õpilasel õigus tasuta kasutada klassi- ja koolivälises töös kooli ruume ja muid vahendeid.
7.2. Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid individuaalselt õpilasele.
7.3. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest ning tagastab need tervena ja õigeaegselt.
7.4. Õpilane tagastab õpikud raamatukogule õppeaasta lõpul enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist. Tööraamatud ja töövihikud jäävad õpilasele.
7.5. Õpilane vastutab oma töökoha puhtuse, mööbli ning õppevahendite säilitamise eest. Eseme rikkumisest või kadumisest peab õpilane koheselt teavitama klassijuhatajat või aineõpetajat.
7.6. Kooli vara rikkumisel või kaotamisel hüvitab kahju õpilase esindaja kokkuleppel kooliga või hangib uue vahendi.
7.7. Rahvariiete kasutamise aluseks on kasutusleping.
 
8. Õpilase vara
8.1. Õpilane ei kanna koolis kaasas õppetööks mittevajalikke esemeid v.a hügieenitarbeid.
8.2. Kool ei vastuta raha ja väärtesemete säilimise eest kooli ruumides. Kodu võtmeid, rahakotti ja mobiiltelefoni ei jäeta garderoobi. Esemete kadumise korral informeerida klassijuhatajat.
8.3. Õpilane ei kasuta koolimajas telefoni. Telefoni kasutamine on lubatud erandjuhtudel õpetaja nõusolekul.
8.4. VMK õpilased kasutavad tunni ajal mobiiltelefoni ja teisi elektroonilisi vahendeid vaid õppe eesmärgil, muul otstarbel on nende kasutamine keelatud, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti. Reegli eiramise korral võtab õpetaja eseme(d) tunni ajaks enda kätte hoiule ja võib tagastada tunni lõpus õpilasele. Kui eseme(te) tagastamine peale tunni või pikapäevarühma lõppu ei ole otstarbekas, viib õpetaja antud eseme(d) kooli juhtkonna kätte ning see (need) tagastatakse õpilasele või tema vanemale.
8.5. Õpilasel on keelatud õpetajaga ja kooli juhtkonnaga kooskõlastamata lindistada, pildistada või filmida õppe- ja kasvatustegevust.
 
9. Korrapidamine koolis
9.1. VMK õpilane hoiab koolis ja kooli territooriumil puhtust ning korda.
9.2. Koolis rakendatakse ennetavat selgitustööd, tagamaks kõigi töötajate ja õpilaste turvaline õhkkond.
9.3. Koolipäeval on igas klassis kindlaksmääratud graafiku alusel korrapidajaõpilane, kelle ülesandeks on tunni või koolipäeva lõppedes klassitahvli puhastamine, klassiruumi õhutamine ning klassiruumi korrasoleku tagamine.
 
10. Vahetund
10.1. Koolimajas liigub õpilane rahulikult, väärikalt. Ei jookse, rüsele ega lärma, et mitte seada ohtu kaasõpilaste ega enese turvalisust.
10.2. Vahetunnil õpilane puhkab ning ei häiri oma käitumisega kaasõpilasi ega õpetajaid.
10.3. Kui ilmaolud võimaldavad, on õpilastel vahetundide ajal soovituslik viibida õues kooli territooriumil. Parklas liikumine ja omavoliline kooli territooriumilt lahkumine on keelatud.
10.4. Õues kasutab õpilane üleriideid ning välisjalatseid.
 
11. Toitlustamine
11.1. Koolis toitlustatakse õpilasi tasuta. 1.-3. klass söövad kell 11.05 – 11.25 ning 4.-6. klass kell 12.10 – 12.30.
11.2. Õpilased lähevad kooli sööklasse ettenähtud ajal koos vastava tunni õpetajaga.
11.3. Sööklas käitutakse viisakalt, järgides hügieeninõudeid ja lauakombeid.
11.4. Kasutatud nõud viib õpilane selleks ettenähtud kohta ning paneb pingi laua alla.
11.5. Õpilastel on võimalik lisatasu eest süüa pikapäevarühma toitu. Pikapäevatoidu maksumus avaldatakse kooli kodulehel.
 
12. Ohutus
12.1. Koolis on tagatud õpilaste järelevalve kogu päeva vältel.
12.2. Õpilane ei tohi oma tegevusega ohustada iseenda ja teiste turvalisust.
12.3. Hädaolukorra puhul pöördub õpilane viivitamatult täiskasvanu poole.
12.4. Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul (sh PPR, ringitunnid), siis ta teavitab sellest vastavalt klassijuhatajat, aineõpetajat või kooli juhtkonda.
12.5. Evakueerimisvajaduse korral lähtutakse tuleohutuseeskirjas sätestatust.
12.6. Pimedal ajal kannab õpilane helkurit.
12.7. Kooli territooriumi haljasaladel ei sõideta jalgratta, rolleri, auto vms sõiduvahendiga. Erijuhtumi korral pöörduda loa saamiseks kooli direktori poole.
12.8. Õpilasliini või ühistranspordi ärajäämise korral pöördub õpilane tagasi kooli ning teavitab sellest kooli töötajat.
12.9. VMK õpilane ei mängi hasartmänge.
12.10. Rangelt on koolis keelatud õpilasel omada ja tarbida tubakatooteid, alkoholi ja narkootilisi aineid. Keelatud on kaasa võtta plahvatusohtlikke ja kergesti süttivaid aineid, tulesüütamisvahendeid, tulirelvi, terariistu ning muid inimese elu, tervist ja turvalisust ohustavaid esemeid.
12.11. VMK õpilane ei osale õppetöös, kui ta on haigestunud. Õpilase haigestumisel koolipäeva jooksul, informeerib klassijuhataja lapsevanemat ning lapsevanem korraldab haige lapse transpordi koju. 
 
13. Õpilase õigused
VMK õpilasel on järgmised õigused:
13.1. Saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
13.2. pöörduda klassijuhataja, aineõpetaja või kooli juhtkonna poole erinevate koolielu puudutavate küsimustega või isiklike probleemide lahendamiseks;
13.3. osaleda kooli huviringide töös;
13.4. saada koolis esmaabi;
13.5. saada võimalusel igakülgset õpiabi. Saada õpetajatelt täiendavat abi õppetöös pikapäevarühma ajal;
13.6. saada teavet hinnete ja hindamise korra kohta e-koolist, klassijuhatajalt ning aineõpetajatelt;
13.7. avaldada arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parandamiseks;
13.8. saada tunnustust vastavalt kooli kodukorrale;
13.9. tutvuda kooli kodukorra ja juhenditega ning nõuda kaasõpilastelt kodukorra täitmist.
 
14. Õpilaste tunnustamine
14.1 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest" ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi. Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel.
14.2 Avalik tunnustamine Vääna Mõisakoolis toimub järgnevalt:
14.2.1 õpetaja kirjalik tänu või kiitus;
14.2.2 õpetaja suuline kiitus;
14.2.3 tänukiri vanematele õppeaasta lõpus õpilase väga hea õppeedukuse ja kena käitumise eest;
14.2.4 tänukiri, meened ja mälestusesemed silmapaistvate tulemuste eest;
14.2.5 kutse direktori vastuvõtule.
 
15. Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilaste suhtes
15.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
15.2. Enne mõjutusmeetmete rakendamist kuulatakse õpilane (õpilased) ära. Õpilane kirjutab vajadusel seletuskirja, kus märgib, kuidas oleks saanud käituda konflikti tekitamata.
15.3. Olenevalt sellest, kui korduv või raske on koolikorra rikkumine õpilase poolt, võib Vääna Mõisakoolis rakendada alljärgnevaid mõjutusmeetmeid:
15.3.1. suuline märkus õpetaja poolt;
15.3.2. õpetaja poolt märkuse kandmine e-kooli või õpilaspäevikusse;
15.3.3. õpilasega tema käitumise arutamine;
15.3.4. õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;
15.3.5. õpilase käitumise arutamine sotsiaalpedagoogi või direktoriga;
15.3.6. õpilase käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
15.3.7. õpilasele tugiisiku määramine;
15.3.8. noomitus direktori käskkirjaga;
15.3.9. õppeveerandi lõpus õpilase käitumishinde alandamine mitterahuldavaks. Käitumishinde alandamisele peavad eelnema punktis 15.3.1 – 15.3.8  nimetatud toimingud; 
15.3.10. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
15.3.11. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
15.3.12. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
15.3.13. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
15.3.14. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
15.3.15. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest (10 päeva poolaastas) tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
15.3.16. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
 
16. Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord
16.1. Õpilaspilet on VMK õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
16.2. Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel tasuta.
16.3. Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspiletid.
16.4. Õpilaspileti kaotamisel esitab lapsevanem taotluse Harku valla iseteenisnduskeskkonda duplikaadi väljastamiseks.
16.5. Lapsevanemal on õigus esitada taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
16.5.1. õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
16.5.2. õpilase nimi või isikukood on muutunud.
16.6. Esmane õpilaspilet on tasuta, duplikaat maksab 6 eurot.
16.7. Õpilane hoiab oma õpilaspiletit hoolikalt, selle rikkumine ja edasiandmine on lubamatu.
 
 

Kooskõlastatud VMK hoolekogu e-koosolekul 10.11.2020 a. protokoll nr 1-5/1

 

Lisa 1