Vääna mõis - hariduse kodu läbi sajandite

Vääna Mõisakool tegutseb 1855. aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisa territooriumil. VMK on ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev, samas pidevas arengus ja uuendusmeelseid lahendusi otsiv alus- ja põhiharidust (lasteaias kaks liitrühma ja 1.-6. klass) pakkuv kool. Kool toimib pikendatud koolipäeva põhimõttel, kus mitmekülgset huvitegevust pakuvad lisaks koolile ka VMK Sihtasutuse huvikool „Faehna" ja Vääna noortetuba. 2021/2022. õa õpib koolis 106 õpilast ning lasteaias käib 30 last. Kokku töötab haridusasutuses 35 töötajat, kellest 10 kooliõpetajat ja 4 lasteaiaõpetajat.

Väärtustame kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära, pakkudes mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavaid metoodikaid alates lõimitud õppest kuni üldist silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. Meie eripäraks on pärimuskultuuri propageerimine ning projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele - alates talendikatele lastele suunatud VMK Talendipunkti projektidest kuni klassi- ja huvipõhiste teemaprojektideni. VMK Talendipunkti töösse kaastakse õpilasi vastavalt jooksva projekti  lähteülesandele ning sõltuvalt sellest, missuguste eriannetega või omapärase mõttemustriga õpilasi selle õnnestumiseks vajatakse. Traditsiooniliselt avatakse VMK-s igal aastal kolm õpirühma – reaal-, humanitaar- ja IT-rühm.

Oleme võtnud oma südameasjaks paigaldada toekas nurgakivi meie laste ja õpilaste haridustee edasiseks rajamiseks.  Individuaalne lähenemine, mitmekülgne õpe ning vaimsust ja silmaringi arendav kultuur oli, on ja jääb Vääna Mõisakooli tegutsemise kandvaks alustalaks.  

MISSIOON

Oleme väärika ajalooga kool, kus väärtustatakse laiapõhjalist koostööd, laste õpihuvi ning individuaalsust.

VISIOON

VMK on pärimuskultuuri ja laste individuaalsust väärtustav, usaldusväärne ning elukestvat õpet toetav sõbraliku keskkonnaga haridusasutus, kus kõik koolipere liikmed panustavad töö- ja õpikeskkonna arengusse.

VÄÄRTUSED

Koostöö, traditsioonid, märkamine, sõbralikkus, hoolivus, usaldusväärsus.

Peame oluliseks, et õpilased on omavahelistes suhetes toetavad ja sõbralikud. Teeme omaltpoolt kõik, et õpetajad ja õpilased austaksid ja mõistaksid üksteist. Meie õpetajad on kolleegide suhtes avatud erialaste heade praktikate edasiandmisel, mis väljendub lisaks õppe- ja kasvatustöö tulemustele ka kooli ja kodu koostöös, tuginedes usaldusele, sallivusele ja kõigi osapoolte panuse väärtustamisele.