Tugiteenused

Märka, hooli, hoia!

Koostöös perekondade ja erinevate spetsialistidega püüame märgata ja toetada õpilaste toimetulekut seoses õppetöö ja koolieluga. Selle tarbeks on koolil võimalik pakkuda erinevaid tugiteenuseid.

Kui teil on küsimusi või muresid seoses õppimisega, suhetega koolis või muude koolielu puudutavate teemadega, palume pöörduda meie õppejuht-sotsiaalpedagoogi poole, kellega koostöös püüame leida olukorra jaoks sobivaid toetusvõimalusi.

Toetav ümarlaud

Alates 2015. aasta sügisest tegutseb meie koolis toetav ümarlaud. Ümarlaua eesmärk on kaasa aidata õpilaste ja õpetajate heaolule koolis ning luua tugivõrgustik, kellega koostöös erinevatele küsimustele lahendusi leida. Ümarlauas osalevad erinevad kooli töötajad vastavalt vajadusele ja ümarlaua teemale - tugiõppe õpetaja Eveli Pirma, andekate õpilaste koordinaator Leena Valend, infojuht Krista Teearu, eripedagoog Terje Kippar-Pähn, õppejuht-sotsiaalpedagoog Tiina Savisaar ja koolijuht Heli Rannik.

Ümarlauda on oodatud kõik lapsevanemad, õpetajad ja õpilased, kes soovivad vabas ja toetavas õhkkonnas arutada tekkinud küsimusi või muresid seoses õppetöö ja koolieluga. Koostöös lapsevanema, õpetaja või õpilasega püüame leida võimalikke lahendusi.

Osalemiseks palume eelnevalt kirjutada õppejuht-sotsiaalpedagoogile Tiina Savisaar  tiina.savisaar@vaanakool.edu.ee, et leppida kokku kohtumise aeg. 

Sotsiaalpedagoog Tiina Savisaar
tiina.savisaar@vaanakool.edu.ee 

Sotsiaalpedagoog koordineerib võrgustikutööd erinevate osapoolte vahel (õpilane, õpetaja, lapsevanem, erinevad spetsialistid), mille eesmärk on ennetada laste ja noorukite sotsiaalseid probleeme ning aidata lahendada erinevaid muresid.

Tugiõpetaja Eveli Pirma
eveli.pirma@vaanakool.edu.ee

Meie koolis töötavad tugiõppe rühmad, mis on loodud laste õppetöö ja üldise arengu toetamiseks. Tundides arendatakse õpilaste kognitiivseid võimeid (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) ning toetatakse õpiharjumuste tekkimist/süvenemist. Õppetöö toimub läbi mitmesuguste harjutuste ja mängude, tund toimub sõbralikus meeleolus ja on õpilase positiivset mina-pilti toetav.

Eripedagoog Terje Kippar-Pähn
terje.kipparpahn@vaanakool.edu.ee

Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. Tundides tegeleme õigekirja õppimise, lugemisoskuse parandamise, suulise väljendusoskuse arendamise ja palju muu olulisega. Mängime ja lahendame tähelepanu, mälu ja taju arendavaid ülesandeid.

Loovteraput, psühholoogiline nõustamine 

Loovterapeudi juhendamisel toimub meie koolimajas loovteraapia (meetodid: töö voolimissaviga ja visuaalkunstiteraapia). Loovteraapias on laps terapeudiga kahekesi, mis võimaldab individuaalset tegelemist ja märkamist.

Laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis ning kunsti kaudu on neil lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada. Loovteraapias kasutatakse erinevaid meediume: värvid, materjalid, savi, heli, liikumine. Loovteraapia on loov ja mänguline protsess, mis annab võimaluse muutuste tekkimiseks käitumis- ja suhtemustrites.

Loovteraapia sobib lapsele, kui tal esineb …

  • suhtlemis- ja kontaktiprobleeme

  • kohanemisraskusi

  • probleeme enesehinnanguga

  • tähelepanu - ja keskendumisraskusi

  • probleeme kooliküpsuse saavutamisega

  • õppimisraskusi

  • psühhosomaatilisi sümptoome (enurees, enkoprees, tikid)

  • hüperaktiivsust ja/või ärevust

  • raskused liigutuste koordinatsioonis ja tasakaalustamises

Harku valla lastekaitse spetsialist, nõustaja Helve Keel
helve.keel@harku.ee

Vastavalt lapsele ja olukorrale saab erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuda Harku vald. Teatud mahus on laste, noorte ja perede nõustamine ja teraapiateenused tasuta. Täpsema info saamiseks pöörduda lastekaitse spetsialisti poole.

 

Harku valla lastehoolekande lehekülg