Huviringid 

 

Meie koolis on lastele  ja  noortele  mitmeid vaba  aja  veetmise  võimalusi  läbi  erinevate huvialaringide.  2014. aastal sai Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa meie Huvikool Faehna (reg.nr. 90010213).

 

 

 

 

 

 

 

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid huviringides on:

  • luua õpilastele turvaline ja toetav keskkond mitmekülgseks arenguks;
  • äratada huvi erinevate valdkondade vastu;
  • toetada õpilasi huvide ja võimete järjepideval arendamisel;
  • aidata  kujuneda  isiksusel,  kes  on  aktiivne,  positiivse  ellusuhtumise  ja  loova mõtlemisega, väärtustab ennast, hoolib ümbritsevast ja arvestab teistega.

Vääna mõisakooli sihtasutuse ja lapsevanema vaheline huviringi leping õppeaastaks 2017/2018

NB! Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui lapsevanem on huviringi registreerimisvormi edukalt esitanud ja on nõustunud huviringi töö korraldusega.

 

Huviringidesse registreerimine on lõppenud!

 

 

VÄÄNA MÕISAKOOLI HUVITEGEVUS 2017/2018 ÕPPEAASTAL

 

 

HUVIRINGIDE KIRJELDUS 

 

KUNSTIRING 1.-2. klass

 

Kunstiringis meisterdatakse tähtpäevadeks; kasutatakse loomingus looduslikku materjali; tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit; proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid; joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates; õpitakse kergemaid kangatöid; voolitakse eri materjalidest;

Juhendaja: Tiia Pällo

 

KARATE 1.-6. klass

 

Trennis toimub üldfüüsiline ettevalmistus, koordinatsaiooni ja muude karateks vajalike omaduste arendamine. Et õpetust iga harjutajani viia, on vaja personaalset lähenemist ning step-by-step juhendamist ning avatud arutelu ja suhtumist. Treeningutel ei toimu mitte ainuüksi ohtralt higistnõretavat "rassimist", vaid ka tehnikate üksikasjalikku lahtiseletamist ja toimimise tõestamist – seda kõigi harjutajate silme all ja küsimuste "tules". 

Õpetaja: Rene Toome

 

SPORDIRING 1.-3. klass ja 4.-6. klass

 

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse sportlikku võimekust ja koostööoskust, tekitada heaolutunnet liikumisest ja kujundada lastes tervislikku eluviisi. Mitmekülgsed tegevused ringis (hüppamine, jooksmine, pallimängud, takistusrajad jms) annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Õpetaja: Christopher Moor

 

KUNSTIRING 3. -6. klass

 

Kunstiringis proovitakse klaasitöid; tehakse mitmesuguseid voolimistöid; valmistatakse skulptuure; katsetatakse kipsitöid; meisterdatakse; maalitakse kangale; tehakse akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaale; proovitakse trükitehnikaid; õpitakse pliiatsi-, söe- ja sangviinitehnikat; tutvutakse animatsioonitehnikate ja montaažitööga.

Juhendaja: Tiia Pällo

 

TANTSURING TÜDRUKUTELE 1.-6. klass

 

Õppekava aluspõhimõtteks on tekitada lastes huvi tantsu ja enesearendamise vastu ning hoida tasakaalus laste loomulik eneseväljendusrõõm ning tantsutehnika õpetamine. Emotsionaalselt rikka, mitmekülgse treeningu eesmärgiks on anda lastele hea kehakool, tantsutehnika, oma keha tunnetus, hea koordinatsioon, arendada esinemisjulgust ja väljendusoskust ning kujundada lapses kindel liikumisharjumus.

Juhendaja: Svea Sokka

 

INGLISE KEEL 3.-4. klass

 

Inglise keele täiendõpe hõlmab tutvumist inglise keele kirjanduse ja kultuuriga. Keele huviringi mõte on pakkuda soovijatele elavat inglise keelt ja arendada õpilaste suhtlemise oskust erinevatel teemadel.

Juhendaja: Tanja Espe

Maksimaalne osalejate arv 12 õpilast.

 

KÄSITÖÖ 1.-2. klass

 

Käsitööringi eesmärk on arendada õpilaste loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate vahendite, materjalide ja tehnikate kaudu. Käsitööringis me õmbleme, heegeldame, tikime ja meisterdame ning kõige tähtsam - tunneme rõõmu loomise protsessist!

Juhendaja: Ulvi Valle

 

PUUTÖÖ 1.-4. klass

 

Puutööringis õpitakse mõõtma, kavandama, disainima erinevaid esemeid ja tooteid, mis käsitööriistadega valmis tehakse ja viimistletakse. Tööprotsess arendab tehnilist taipu, järjekindlust ja ilumeelt. Praktiliste töödena valmivad erinevad mängud, mudelid, maketid ning esemed, mida saab igapäeva elus kasutada.

Juhendaja: Allan Haak

 

ROBOOTIKA 3.-6. klass

 

Robootikaringis õpitakse iseseisvalt või juhendi järgi ehitama autonoomseid roboteid ja neid programmeerima. Programmeeritud robot täidab etteantud ülesandeid. Toimuvad robotite vahelised võistlused erinevatel aladel. Tööprotsess arendab tehnilist, ruumilist, ja loovat mõtlemist.

Juhendaja: Allan Haak

 

POISTEKOOR 2.-6. klass

 

Poistekooris õpivad poisid kasutama oma häält, arendatakse rütmitunnet ja koostöövõimet. Koori eesmärgiks on arendada laste musikaalsust ja muusikatunnetust, laiendada kultuurilist silmaringi osaledes nii kooli kui laulupidude kaudu ka Eestimaa kultuurielus. Sel õppeaastal on sihiks osa võtta Eesti 100-le pühendatud ülevallalisel ning Harjumaa laulu- ja tantsupeol Viimsis. Esinemisvõimalused on ka mõisa jõuluballil ja emadepäeva kontserdil.

Juhendaja: Katrin Järvlepp

 

LAULUKOOR 3.-6. klass

 

Laulukoori eesmärk on arendada laste musikaalsust ja muusikatunnetust, laiendada kultuurilist silmaringi osaledes nii kooli kui laulupidude kaudu ka Eestimaa kultuurielus. Sel õppeaastal on sihiks osa võtta Eesti 100-le pühendatud ülevallalisel ning Harjumaa laulu- ja tantsupeol Viimsis. Esinemisvõimalused on ka Vääna Mõisakooli jõuluballil ja emadepäeva kontserdil.

Juhendaja: Katrin Järvlepp

 

RAHVATANTS 3.-4. klass ja 5.-6. klass

 

Tantsukunst on see, mis liikumise ja tantsu kaudu arendab tantsijates muusika- ja rütmitunnet ning emotsionaalsust. Tantsimine annab positiivsust ja arendab enesejulgust. Treening ja liikumine parandab rühivigu ja arendab kehalisi võimeid. Õpetab eneseväljendusoskust ja kujundab isiksust. Tantsutreeningute põhieesmärgiks on anda lastele ja noortele ilus rüht, hea kehakool, lavaline väljendusoskus ja hea tantsutehnika ning esinemisjulgus. Tähtis osa on ka tantsulisel improvisatsioonil ja loovusel. Õpitakse muusika ja rütmi kuulamist.

Juhendaja: Svea Sokka

 

FOTORING 4.-6. klass

 

Fotograafiaringis õpime vaatama elu läbi fotoaparaadi erinevate objektiivide ja mõtestama jäädvustatud pildi tagamaid. Kuna suurel määral kasutatakse tänapäeva (sotsiaal)meedias fotograafia põhitõdesid silmas pidades optilist kujutist virtuaalse identiteedi loojana, et kujundada meie igapäevareaalsust, on oluline, et juba aegsasti orienteeruksime suures infotulvas. Eelnevast tulenevalt on huviringi eesmärgiks tõsta noore teadlikkust ja tõlgendusoskust, et ta mõistaks, mida ümbritsev keskkond presenteerib. Fotograafia huviring võimaldab noorel omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

Et kaasatud saaks kõik huviringis osalejad, on fotograafiaringis läbivaks metoodikaks valitud aktiivõppemeetod, mis võimaldab osalejaid kaasata kogu tegevusprotsessi, et viimased õpiksid läbi praktika ja enda kogemuste kaudu. Seega on suur osakaal aktiivsetel ja interaktiivsetel meetoditel – grupi- ja paaristööd, avastusõpe, õpiretked kooli ümbruses, reflektsioonid, (virtuaal)näitused jne, kus osalejad saavad otseselt midagi läbi teha või kogeda. Sh on kooli fototehnika kasutamine paari/grupi peale.

NB! Huviringis osalemiseks ei pea õpilastel olema enda fototehnika.

Juhendaja: Sirli Kirst