Tugiteenused

 

Märka, hooli, hoia

 

Koostöös perekondade ja erinevate spetsialistidega püüame märgata ja toetada õpilaste toimetulekut seoses õppetöö ja koolieluga. Selle tarbeks on koolil võimalik pakkuda erinevaid tugiteenuseid.

Kui teil on küsimusi või muresid seoses õppimisega, suhetega koolis või muude koolielu puudutavate teemadega, palume pöörduda meie huvijuht-sotsiaalpedagoogi poole, kellega koostöös püüame leida olukorra jaoks sobivaid toetusvõimalusi.

 

Toetav ümarlaud

Alates 2015. aasta sügisest tegutseb meie koolis toetav ümarlaud. Ümarlaua eesmärk on kaasa aidata õpilaste ja õpetajate heaolule koolis ning luua tugivõrgustik, kellega koostöös erinevatele küsimustele lahendusi leida. Ümarlauas osalevad erinevad kooli töötajad vastavalt vajadusele ja ümarlaua teemale - tugiõppe õpetaja Eveli Pirma, andekate õpilaste koordinaator Leena Valend, huvijuht Liina Ergma ja direktor Heli Rannik.

Ümarlauda on oodatud kõik lapsevanemad, õpetajad ja õpilased, kes soovivad vabas ja toetavas õhkkonnas arutada tekkinud küsimusi või muresid seoses õppetöö ja koolieluga. Koostöös lapsevanema, õpetaja või õpilasega püüame leida võimalikke lahendusi.

Osalemiseks palume eelnevalt kirjutada heli.rannik@vaanakool.edu.ee, et leppida kokku kohtumise aeg. 

 

Sotsiaalpedagoog 

 

Sotsiaalpedagoog koordineerib võrgustikutööd erinevate osapoolte vahel (õpilane, õpetaja, lapsevanem, erinevad spetsialistid), mille eesmärk on ennetada laste ja noorukite sotsiaalseid probleeme ning aidata lahendada erinevaid muresid.

 

Tugiõpetaja Eveli Pirma

eveli.pirma@vaanakool.edu.ee

Meie koolis töötavad tugiõppe rühmad, mis on loodud laste õppetöö ja üldise arengu toetamiseks. Tundides arendatakse õpilaste kognitiivseid võimeid (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) ning toetatakse õpiharjumuste tekkimist/süvenemist. Õppetöö toimub läbi mitmesuguste harjutuste ja mängude, tund toimub sõbralikus meeleolus ja on õpilase positiivset mina-pilti toetav.

Tugiõppe ja logopeedilise abi tundide toimumisajad.

 

Logopeed

 

Meie koolis töötavad logopeedilised rühmad, kus on võimalik väikestes gruppides laste kõne arenguga tegeleda.

Logopeedi töö eesmärgiks on toetada õpilase kõne ja kommunikatiivsete oskuste (s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse) arengut. Logopeed aitab välja selgitada laste erivajadusi ning korraldab logopeedilist abi ja nõustamist.

 

Loovteraput, psühholoogiline nõustamine 

 

Loovterapeudi juhendamisel toimub meie koolimajas loovteraapia (meetodid: töö voolimissaviga ja visuaalkunstiteraapia). Loovteraapias on laps terapeudiga kahekesi, mis võimaldab individuaalset tegelemist ja märkamist.

Laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis ning kunsti kaudu on neil lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada. Loovteraapias kasutatakse erinevaid meediume: värvid, materjalid, savi, heli, liikumine. Loovteraapia on loov ja mänguline protsess, mis annab võimaluse muutuste tekkimiseks käitumis- ja suhtemustrites.

Loovteraapia sobib lapsele, kui tal esineb …

* suhtlemis- ja kontaktiprobleeme

* kohanemisraskusi

* probleeme enesehinnanguga

* tähelepanu - ja keskendumisraskusi

* probleeme kooliküpsuse saavutamisega

* õppimisraskusi

* psühhosomaatilisi sümptoome (enurees, enkoprees, tikid)

* hüperaktiivsust ja/või ärevust

* raskused liigutuste koordinatsioonis ja tasakaalustamises

 

Harku valla lastekaitse spetsialist, nõustaja Helve Keel

helve.keel@harku.ee

Vastavalt lapsele ja olukorrale saab erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuda Harku vald. Teatud mahus on laste, noorte ja perede nõustamine ja teraapiateenused tasuta. Täpsema info saamiseks pöörduda lastekaitse spetsialisti poole.

 

Harku valla lastehoolekande lehekülg